Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Villkor

Villkor och bestämmelser för DHL:s webbplats samt ett dokument om DHL:s åtaganden vad gäller din integritet som användare.

Villkor och bestämmelser för DHL:s webbplats

På den här sidan finns en standardversion av villkor och bestämmelser för vår webbplats. Tänk dock på att andra villkor och bestämmelser kan gälla i vissa länder.

Följande villkor och bestämmelser gäller för användning av vår webbplats:

Copyright

DHL International GmbH innehar copyright till denna publikation.

Kopieringsmedgivande

Det är tillåtet för alla att återge valfri del av materialet på DHL:s webbsidor på följande villkor:

  • Materialet får endast användas för information och i icke-kommersiellt syfte.
  • Materialet får inte ändras på något sätt.
  • DHL:s varumärke får inte kopieras utan behörighet.
  • Varje kopia av någon del av materialet måste omfatta följande copyright-meddelande:
    Copyright ©  DHL International GmbH. Med ensamrätt.

DHL:s varumärken

DHL, DHL Worldwide Express, DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Freight, DHL Supply Chain, DHL Global Forwarding, DHL Europlus, Jumbo Box, DHL Economy Select, DHL Jetline, DHL Sprintline, DHL Secureline, DHL Express Easy, DHL Easy Shop, DHL Connect och EasyShip är varumärken som tillhör DHL International GmbH eller något annat företag inom DHL-koncernen och är registrerade i ett eller flera länder. Dessa varumärken får inte användas av någon annan än DHL. Dessa varumärken får inte kopieras, laddas ned, återges, användas, ändras eller spridas på något sätt (förutom som integrerad del av en behörig kopia av material på dessa webbsidor enligt föregående stycke) utan skriftligt medgivande.

Andra varumärken och varunamn

Alla andra varumärken och varunamn som förekommer på dessa webbsidor tillhör respektive innehavare.

Kommentarer från användare

DHL vill ha återkoppling och uppskattar alla idéer och förslag, men kan tyvärr inte svara individuellt på varje kommentar. DHL kan fritt använda all information du skickar och basera åtgärder på den

Användning av interaktiva funktioner på webbplatsen

DHL kan tillhandahålla spårning, möjlighet att lämna kommentarer och andra interaktiva funktioner på webbplatsen som en service till användarna. Det är inte tillåtet att använda dessa funktioner för något annat syfte än det som anges.

Korrekt information på webbplatsen

Dessa webbsidor kan eventuellt innehålla oavsiktliga felaktigheter eller typografiska fel. DHL rättar sådana felaktigheter när de upptäcks. Informationen på webbplatsen uppdateras regelbundet, men felaktigheter kan finnas kvar eller uppstå om det sker förändringar mellan uppdateringarna. Internet som helhet upprätthålls på många olika platser i världen, och en del av informationen som dessa webbsidor ger åtkomst till kan komma från någon annan än DHL. DHL avsäger sig allt ansvar för sådant material.

Virus

DHL vidtar alla rimliga åtgärder för att hålla webbsidorna fria från virus, men kan tyvärr inte garantera virusfrihet och avsäger sig allt skadeståndsansvar för eventuella virus. Vidta alla tillämpliga säkerhetsåtgärder innan du laddar ned information från DHL:s webbsidor.

Friskrivning

Tjänster, innehåll och information på vår webbplats tillhandahålls i befintligt skick. DHL avsäger sig, så långt lagen medger, alla garantier, både uttryckliga, underförstådda, lagstadgade och andra, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, följsamhet mot tredje parts rättigheter och lämplighet för ett visst syfte. DHL, dess dotterbolag och licenstagare utfärdar inga garantier angående korrekthet, fullständighet, säkerhet eller snabbhet för tjänster, material och information som tillhandahålls på eller via DHL:s webbplats eller system. Ingen information som inhämtas via DHL:s system eller webbplats utgör någon som helst garanti utöver det som DHL uttrycker i dessa villkor och bestämmelser.

Begränsning av underförstådda garantier tillåts inte i alla länder, vilket betyder att begränsningarna och förbehållen i denna del kanske inte gäller för dig. Om du besöker webbplatsen som konsument påverkar dessa bestämmelser inte dina eventuella lagstadgade rättigheter som inte kan avtalas bort. Du medger, genom att använda webbplatsen, att de begränsningar och förbehåll gällande ansvar och garantier som uttrycks i dessa villkor och bestämmelser är rättvisa och rimliga.

Ansvarsbegränsning

DHL, dess dotterbolag, dess licenstagare och alla tredjepartsföretag som nämns på vår webbplats ska under inga omständigheter, så långt lagen medger, hållas ansvariga för några underordnade, indirekta, förhöjda, straffmässiga eller följdmässiga skador, vinstförluster eller skadestånd som uppstår till följd av dataförlust eller verksamhetsavbrott som beror på användning av eller oförmåga att använda DHL:s webbplats och DHL:s system, tjänster, material och information, vare sig med utgångspunkt från garanti, avtal, skadeståndsskyldighet, lagöverträdelse eller något annat juridiskt begrepp, och oavsett om DHL underrättas om risken för sådana skador. Utan begränsning av föregående, så långt lagen medger, ska DHL:s totala skadeståndsansvar för eventuella skador (direkta eller andra) eller förluster, oavsett form för talan eller krav, vare sig det gäller avtal, skadeståndsskyldighet eller annat, inte överstiga 100 euro. De gottgörelser som du enligt dessa villkor och bestämmelser kan ha rätt till är, så långt lagen medger, exklusiva och begränsade till det som uttryckligen sägs i dessa villkor och bestämmelser.

Produkter och tjänster

DHL:s bestämmelser och villkor för transport gäller för de transportprodukter och transporttjänster som nämns på DHL:s webbsidor, om inte annat avtalas skriftligt. Transportbestämmelserna skiljer sig åt beroende på vilket land en försändelse skickas från. Kontakta närmaste DHL-kontor om du vill få en kopia av lokala villkor och bestämmelser. Det är inte säkert att alla DHL:s produkter och tjänster kan tillhandahållas i alla länder.

Spridning av information

All information som webbplatsbesökare tillhandahåller till DHL ses som konfidentiell och förmedlas inte till någon tredje part, förutom när det krävs för att tjänster ska kunna tillhandahållas.
DHL International GmbH (härnedan kallat ‘DHL’) är glada för att du har besökt vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag, våra produkter och tjänster. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter under hela affärsprocessen.

Här nedan förklarar vi vilken typ av information DHL samlar in när du besöker vår webbplats och hur denna information används.